Winkel- kantoorruimte aan de Groene Hilledijk 240-A te Rotterdam

Prijs: € 1.665,00 per maand excl. BTW
Prijs:  € 1.665,00 per maand excl. BTW
Adres: Groene Hilledijk 240-A Rotterdam, 3074AD, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Categorie: Te huur
Status: actief
Huurtermijn: per maand
Type: kantoor- winkelruimte
MLS: Groene Hilledijk 240-A Rotterdam
Oppervlakte: 170 m²
Omgeving: Rotterdam Zuid
Bouwjaar: 1926

TE HUUR
Groene Hilledijk 240-A te Rotterdam

Betreft
Te huur ruime kantoor-winkelruimte gelegen aan de Groene Hilledijk 240 te Rotterdam. De Groene Hilledijk is onderdeel van de Winkelboulevard Zuid, aan deze boulevard zijn een grote diversiteit aan winkels gevestigd.

Indicatieve oppervlakte en indeling
Het object heeft een oppervlakte ca. 170m². De ruimte is onderverdeeld in ca. 25m² begane grond, een vide van ca. 26m², een verkoopruimte van ca. 85m² peil-2m¹ welke via een ruime trap te bereiken is en een opslag ruimte van ca. 31m².

Voorzieningen
In overleg.

Huurtermijn
De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen

Oplevering
Per direct

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 1.665,00 per maand excl. BTW
Voorschot servicekosten
Nader overeen te komen

Omgeving
Het object is goed te bereiken met eigen- en openbaar vervoer. Er is ruim voldoende
betaald en gedeeltelijk vrij parkeren in de omgeving. De Winkelboulevard Zuid bestaat uit de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk tot aan het Sandelingplein. De Beijerlandselaan ligt in Hillesluis, evenals de oostelijke helft van de Groene Hilledijk. De westelijke helft van de Groene Hilledijk is gelegen in Bloemhof. Zuidelijk van het Sandelingplein loopt de Groene Hilledijk door. Het is een langgerekte winkelstraat.

Bestemmingsomschrijving

Artikel 4 Gemengd - 1
4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, bedrijven, kantoren en maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond; b. woningen en openbaar nutsvoorzieningen zowel op de begane grond als op de verdiepingen, met dien verstande dat aan de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk woningen uitsluitend op de verdiepingen zijn toegestaan; met uitzondering van Beijerlandselaan 87, 89, 129 en 131; c. ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage", tevens voor een parkeergarage (al dan niet ondergronds), met de daarbij behorende voorzieningen, zoals hellingbanen, trappenhuizen, liftschachten, ontluchtingsschachten e.d.; d. ter plaatse van de aanduiding "horeca", tevens voor horeca, uitsluitend op de begane grond (Beijerlandselaan 1,15, 21, 33, 32, 46, 50, 133-135, 145A 149, 151, 165, Bree 27-29, 31A, 39B, Hilledijk 208, Riederlaan 83-85, 87, Slaghekstraat 73-75, 77, 103, Wapenstraat 12); tevens is horeca toegestaan op de begane grondlaag van het Strijenseplein; e. ter plaatse van de aanduiding "belwinkel", tevens voor een belwinkel, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat bedoeld gebruik niet meer is toegestaan nadat deze functie vervangen is door een functie genoemd onder sub a. of b. (Bree 25 B, Groene Hilledijk 294A, Hilledijk 291 A, Riederlaan 81 A, 2e Rosestraat 34B, Zuidpolderstraat 69 C / 71 C); f. ter plaatse van de aanduiding "seksinrichting", tevens voor een seksinrichting, met dien verstande dat bedoeld gebruik niet meer is toegestaan nadat deze functie vervangen is door een functie genoemd onder sub a. of b. (Hilledijk 206 B); g. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", tevens voor een onderdoorgang; h. 'Waarde - Archeologie', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
4.2 Bouwregels 4.2.1 Algemeen Op de voor 'Gemengd - 1' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies. 4.2.2 Medebestemming Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing. 4.2.3 Bebouwingsnormen a. ter plaatse van de aanduiding "plat dak" dienen gebouwen plat te worden afgedekt; b. kantoren mogen elk niet groter zijn dan 1000 m2 b.v.o.; c. bedrijfskantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50% van het totale b.v.o. van het betreffende bedrijf innemen tot een maximum van 3000 m2 b.v.o.; d. een parkeergarage, als bedoeld in lid 4.1, mag niet meer dan een bouwlaag tellen; e. openbaar nutsvoorzieningen zijn slechts inpandig toegestaan.
4.3 Specifieke gebruiksregels 4.3.1 Woningen Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits: a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten; b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen; c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen; d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten. 73 4.3.2 Toegestane bedrijven Uitsluitend bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan. 4.3.3 Verbod geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen zijn niet toegestaan.
4.4 Ontheffing van de gebruiksregels Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.3.2 ten behoeve van het toelaten van andere dan de aldaar genoemde bedrijven, die daarmede naar aard en invloed op de omgeving zijn gelijk te stellen. Alvorens de ontheffing te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de ontheffing aan burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de milieudeskundige te overleggen.
4.5 Wijzigingsbevoegdheid 4.5.1 wro-zone - wijzigingsgebied - 1 Ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied - 1" (Beijerlandselaan 129 t/m 167, alsmede Zuidpolderstraat 77) kunnen burgemeester en wethouders op grond van het bepaalde in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening de bestemming van de begane grondlaag in die zin wijzigen dat tevens horeca is toegestaan. 4.5.2 Voorwaarden voor toepassing a. Van niet meer dan 6 panden mag de bestemming verruimd worden ten behoeve van horeca; b. uitsluitend die horeca is toegestaan die past in het horecabeleid van de deelgemeente Feijenoord, zoals vastgelegd in de Horecanota 2007-2011 van genoemde deelgemeente. 4.5.3 Voorlopig gebruiksverbod Gebruik ten behoeve van de nieuwe functie is slechts toegestaan overeenkomstig een inwerking getreden wijzigingsplan. 4.5.4 Procedure Alvorens een wijzigingsplan vast te stellen, bieden burgemeester en wethouders belanghebbenden gelegenheid zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan aan hun college kenbaar te maken.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle Huishoudens" (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering
Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar. De ruimte is gekoppeld aan de winkelruimte no. 238.

Inlichtingen:
De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
's-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Uw naam:
Uw e-mail:
Uw telefoon:
Bericht
Captcha:
Ontwikkeld en ondersteund door FW Real Estate Pro: Joomla vastgoed component